Algemene Voorwaarden


 ALGEMENE BUSINESS-TO-BUSINESS VOORWAARDEN ZzpBrein

 Versie 001: september 2021.


Ondergetekende A. Heerding is eigenaar van ZzpBrein en eigenaar van de website https://xzelf.nl . Kantoor gevestigd te: Van Lennepstraat 2, 7081 BK Gendringen (Gld) Nederland.

E-mail: office@xzelf.nl


KVK-nummer: 82049971 Arnhem  

BTW ID nummer: NL003635339B25.

KNAB: NL21 KNAB0405150873.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het leveren van business-to-business diensten door ZzpBrein, aan derden, zijnde particulieren en of zelfstandig ondernemers en/of bedrijven. 

Inleiding

Onderstaande tekst is zoveel mogelijk verwoord in goed begrijpelijk Nederlands en bevat zo min mogelijk onbegrijpbare juridische taal. We kunnen nu eenmaal niet alles juridisch benaderen en vastleggen. ZzpBrein staat voor vertrouwen geven en ontvangen met als doel een plezierige en optimale samenwerking te borgen. We houden er niet van zaken ingewikkelder te maken dan nodig is, daarom lijkt ons onderstaande tekst voldoende. Ons uitgangspunt is dat wij er samen uitkomen. Lukt dat niet dan is onderstaande tekst voor ons leidend. Verder is op al onze handelingen het Nederlands recht van toepassing.

 

ZzpBrein is een bedrijfsonderdeel dat valt onder de verantwoordelijkheid van Onlinepraktijk Succes zoals deze eenmanszaak staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer: 82049971. Overal in de tekst waar ‘Onlinepraktijk Succes’ of haar afkorting’OPS’ staat vermeld kan ook ZzpBrein worden gelezen.

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden

 

 1. Aannemer: De ‘aannemer’ is een natuurlijk rechtspersoon die bedoelde werkzaamheden uitvoert volgens opdracht van de ‘Project-aannemer’.

 

 1. Project-aannemer: De ‘project-aannemer’ is de natuurlijke persoon die bedoelde werkzaamheden verdeeld over de aannemer(s) volgens een gespecificeerde ‘Opdracht’(projectdeel).

 

 1. Opdracht: Het digitale document dat door de project-aannemer verzonden is en ondertekend retour ontvangen is via de betrokken opdrachtgever.

 

 1. Werkzaamheden: In de zin van deze voorwaarden: d1: Het voorbereiden en uitvoeren van advies (consultancy & coaching) en overig werk met betrekking tot de optimalisatie van de marketingstrategie van opdrachtgevers. d2: Het na opdracht van de project-aannemer inkopen en leveren van de in de opdracht beschreven software-producten.

 

 1. Klanten: Opdrachtgevers die aan de project-aannemer d.m.v. een digitale of schriftelijke opdrachtbevestiging opdracht hebben gegeven om de overeengekomen producten te leveren en diensten of werkzaamheden met betrekking tot optimalisatie van de online marketing-strategie uit te voeren.

 

 1. Producten: Alle in de opdracht overeengekomen online producten die binnen het vakgebied van de aannemer vallen die een bijdrage leveren aan het correct uitvoeren van de opdracht.

 

 1. Opdrachtgever: De organisatie, instantie of natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan de hoofdaannemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden en of leveren van online producten volgens opdracht. Opdrachtgever is, tenzij er uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen met OPS, degene die gehouden is tot betaling van de van tevoren overeengekomen prijs voor de dienstverlening door OPS aan opdrachtgever.

 

 1. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 1. Aanneemsom: Het totaalbedrag dat van tevoren tussen hoofdaannemer en opdrachtgever vastgesteld en digitaal bevestigd is voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot optimalisatie van de marketingstrategie van de opdrachtgever.

 

 1. Regiewerk: Alle werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer of project-aannemer overeengekomen als bedoeld onder ‘d:’ tussen opdrachtgever en project-aannemer

waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte arbeidsuren en verwerkte online producten, op basis van een middels opdracht vooraf overeengekomen uurloon en prijs voor te leveren producten.

 

 1. Uurloon: De van tevoren middels opdrachtbevestiging overeengekomen te betalen vergoeding voor het verrichten van extra werkzaamheden gedurende de tijd van een uur door een persoon, gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden voor de project-aannemer rechtens geldende loon-regeling, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfskosten en project-aannemers beloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem in het kader van de overeengekomen opdracht werkzaam is geweest, met inbegrip van eventuele reistijd.

 

 1. Strategie-gesprek: Gesprek gevoerd tussen opdrachtgever en een rechtsgeldig vertegenwoordiger van OPS met als doel het afstemmen van alle eisen, voorwaarden en uitgangspunten voor de offerte-aanbieding en het correct uitvoeren van de opdracht.

 

 1. Offerte: Het digitaal of schriftelijk door OPS aangeboden document dat na ondertekening van de opdrachtgever retour wordt gezonden aan OPS en hiermee als ‘Opdracht’ geldt.

 

 1. Opdrachtbevestiging: De door opdrachtgever ondertekend en aan OPS retour gezonden digitale ‘Offerte-document’.

 

 1. Projectleider: De door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk wordt gehouden voor het welslagen van het online marketing project. De projectleider is het ‘centrale aanspreekpunt’ voor de project-aannemer. De projectleider handelt namens de opdrachtgever (De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk).

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Praktijk Succes (nader te noemen: ‘OPS’), ingeschreven in de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 82049971 levert zelfstandig coaching & consultancy-diensten op het gebied van online marketing aan ondernemers en/of (Lifestyle-) coaches ter optimalisatie van hun online marketingstrategie. 

OPS functioneert hierbij als zelfstandig ‘Project-aannemer’. OPS verricht haar diensten doorgaans (mede) met behulp van samenwerkende partners (aannemers) of door haar ingeschakelde derden. OPS kan te allen tijde de samenstelling van haar team wijzigen, indien zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht. OPS werkt uitsluitend samen met vakspecialisten met ruime ervaring in hun werk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden aangeboden door, verricht door of overeengekomen met OPS.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken zijn.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

OPS behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden (Versie 001) in de toekomst aan te passen of te wijzigen in volgende versies.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van OPS zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt tijdens het Strategiegesprek. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan OPS is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt OPS zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door OPS te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde OPS-offertes zijn exclusief 21% BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht OPS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een schriftelijke of digitale overeenkomst die is uitgebracht en aangeboden door OPS in de vorm van een ‘Offerte’. Daarmee wordt deze offerte tevens de ‘Opdrachtbevestiging’.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal OPS de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk (Regiewerkzaamheden) ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend en gespecificeerd in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

OPS zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat OPS niet instaat of verantwoordelijk gehouden kan worden voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door OPS gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door OPS uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever kan uitsluitend digitaal en of schriftelijk geschieden binnen de in de offerte gestelde geldigheidstermijn.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt vooraf aan de opdracht alle benodigde informatie, documenten en gegevens die  OPS nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. 

OPS staat voor een effectieve en efficiënte werkwijze, daarom wijst de opdrachtgever binnen zijn organisatie een vast contactpersoon als Online Marketing Projectleider aan. Deze projectleider onderhoudt als vast contactpersoon alle communicatie met OPS. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een complete projectadministratie waarin alle documenten betreffende het uit te voeren online marketing project centraal gearchiveerd zijn.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande digitale en/of schriftelijke toestemming van OPS.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de gespecificeerde offerte van OPS staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er per project-onderdeel door OPS voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.

De door OPS opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde B.T.W en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde B.T.W, binnen de in de offerte gestelde termijn te worden betaald, tenzij expliciet anders is aangegeven in de offerte.

 

 

 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van OPS en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door OPS steeds bij digitale of schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. OPS kan het hele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis factureren. Deelbetalingen worden vooraf met opdrachtgever afgestemd en digitaal of schriftelijk akkoord bevonden door de opdrachtgever. 

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur van OPS.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan OPS over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door OPS worden opgeschort, dit zonder dat OPS dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. Bovendien is OPS in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan OPS of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door OPS te maken incasso- en andere gerechtelijke- of buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan OPS, dan is OPS gerechtigd het gehele overeengekomen bedrag ineens op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na digitale of schriftelijke bevestiging door OPS. Indien deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is OPS gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van OPS niet is afgenomen binnen de overeengekomen  einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering of ontbinding van de opdracht tot 7 werkdagen voor aanvang van het werk vindt terugbetaling plaats van alle reeds werkelijk gemaakte kosten door OPS door de opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt hiertoe een gespecificeerd kostenoverzicht met eindafrekening van OPS. De eindafrekening dient binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen door opdrachtgever aan OPS te worden voldaan.

Consultancy & Coaching: Indien van toepassing: annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van het project en de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt steeds een gespecificeerd bedrag per project-onderdeel aangegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht-specificaties. Dit dient altijd zo spoedig mogelijk goed gemotiveerd schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft OPS desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

OPS mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. OPS houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

OPS en haar teamleden, medewerkers en of zakelijke partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens OPS geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is OPS nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op OPS rust slechts een inspanningsverbintenis (zie ook artikel 5).

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door OPS voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van OPS. Datzelfde geldt ook voor de door OPS uit te brengen tussen- en/of eind- rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken mag alleen plaatsvinden na vooraf digitaal of schriftelijk verkregen toestemming van OPS, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

OPS is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden. OPS houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de overeengekomen opdracht. Gegevens van de opdrachtgever worden nooit aan derden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

OPS behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden te staken wanneer er bij de uitvoering van haar diensten belemmeringen plaatsvinden die het door OPS uit te voeren werk hinderen. OPS zal voorafgaand aan het staken van haar werkzaamheden altijd eerst overleg voeren met de opdrachtgever.

 

Staking van de werkzaamheden wordt na mondeling overleg indien nodig later ook digitaal of schriftelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de door OPS aan opdrachtgever verleende diensten.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

*-*
arrow_drop_up arrow_drop_down