Effectief leiderschap leidt tot succes
Effectief leiderschap leidt tot succes

Effectief leiderschap leidt tot succes

Leiderschap is het beïnvloeden van een groep om een bepaald doel te realiseren. Effectief wil zeggen dat het gewenste resultaat of doel bereikt wordt. Effectief leiderschap kun je dan vertalen als “Het zodanig beïnvloeden van handelingen dat deze het gewenste (bedrijfs-) resultaat opleveren”.

Bij leiderschap denkt men dan al snel aan leidinggevenden. Leiderschap wordt vaak verward met het hebben van een leidinggevende functie. Maar leiderschap staat in haar basis los van iedere functietitel. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die leiderschap tonen en die titel helemaal niet hebben. Zo zijn er net zo goed ook leidinggevenden die geen leiderschap of effectief leiderschap tonen.

Hoe herken je effectief leiderschap?

Effectieve leiders vergroten voortdurend hun eigen bewustzijn

Zelfreflectie is de basis voor effectief management. Geef ik het juiste voorbeeld? Hoe kan ik effectiever gaan functioneren? Dat zijn vragen die de effectieve leider zichzelf regelmatig stelt. zijn doel is ontwikkeling van het hele bedrijf. Kunnen zaken efficiënter afgehandeld worden? Kunnen klanten nog beter bediend worden? Dit zijn de vragen die de effectieve leider regelmatig bezig houden.

Effectieve leiders durven hun nek uit te steken

Leiders durven hun mening te geven en zaken ter discussie te stellen. Ze tonen initiatief en denken mee. Ze doen dit vanuit de intentie om te verbinden en betere resultaten te behalen voor het bedrijf.

Effectieve leiders weten zich te beheersen

Effectieve leiders stellen anderen voorop en weten zo te verbinden. Ze raken niet bij het minste of geringste van streek en tonen stabiliteit.

Effectieve leiders inspireren anderen

Ze stellen een voorbeeld in de benadering van hun werk. Dit doen ze met alle overtuiging en enthousiasme. Ze zijn geïnteresseerd in anderen en nieuwsgierig naar andere visies en mogelijkheden.

Effectieve leiders delegeren en verifiëren

Effectieve leiders weten anderen te betrekken en gunnen anderen ook de ruimte om zich te ontwikkelen en te presenteren. Ze scheppen daarmee de voorwaarde voor goed functioneren. Zo wordt er samen gewerkt aan het behalen van het bedrijfsresultaat. Dit type leider delegeert en checkt of alles begrepen is en zich in de juiste richting ontwikkelt.

Effectieve leiders tonen compassie en creëren draagvlak.

Compassie tonen (betrokkenheid) is voor de effectieve leider een basisvaardigheid. Hij luistert altijd actief, stelt open vragen en vraagt door met de intentie de ander te helpen en samen met zijn team het gemeenschappelijke doel te realiseren. Hij geniet als zijn mensen zich ontwikkelen en als team opereren. Zijn eigen positie is immers duidelijk, hij gaat voor een hoger doel, hij weet draagvlak te creëren.

Effectieve leiders geven duidelijkheid

Effectieve leiders zorgen ervoor dat alles voor iedereen duidelijk is, zodat iedereen weet wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. als dat op de rit staat kan de boel goed draaien. Worden er bewust valse noten gespeeld of wordt er gechanteerd of bewust gemanipuleerd, dan weet een effectief leider ook duidelijk op te treden. Hij geeft duidelijk aan wat ongewenst gedrag is, durft duidelijk te waarschuwen en een duidelijk voorbeeld te stellen.

 

Effectief leiderschap in bedrijf

Wil jij jouw effectiviteit als leider verder ontwikkelen en ben je benieuwd hoe je nog meer uit jezelf en jouw team kunt halen? Nodig mij dan uit voor het gratis bedrijfsinterview . Je krijgt van mij een helder bondig rapport op maat met knelpunten en verbetersuggesties.

Als je meer effectiviteit in je organisatie wilt dan zal je effectiever moeten omgaan met wederzijdse verantwoordelijkheden. Aan de ene kant verwachten wij van de moderne professional dat hij steeds meer een partner is in plaats van alleen de medewerker. Deze verschuiving in verantwoordelijkheid vraagt om meer ruimte voor zijn inbreng, maar ook om duidelijkheid over uitgangspunten, kaders en richtlijnen. Effectief leiderschap is daarom een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Professioneel werken omvat niet alleen de fysieke kant van het werk dat de klant te zien krijgt, het vraagt zeker ook om effectief leiderschap en samenwerken in het hele proces voorafgaand aan de uitvoering.

Om de professionaliteit en dus persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen is bewustwording noodzakelijk. Een professionele uitgangshouding in het werk mag in een professioneel bedrijf niet vrijblijvend zijn.

Het succes van de organisatie hangt mede af van het totale potentieel aan leiderschap. Met totaal potentieel bedoel ik dat iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid het beste bijdraagt aan het bedrijfssucces.
Topdown is een structuur met duidelijke richtlijnen noodzakelijk. Directie en management moeten immers het voorbeeld geven in professionele bedrijfsvoering. Een duidelijke communicatie-structuur, duidelijke richtlijnen, effectief overleg en toezicht op naleving van richtlijnen zijn hiervoor noodzakelijke ingrediënten. Zo draagt het potentieel aan leiderschap top-down bij aan het succes van het bedrijf .

Effectief leiderschap is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die zich steeds opnieuw bezig houdt met de vraag: “Hoe kan ik optimaal bijdragen aan ons succes?”

Ik geloof stellig in natuurwetten. Natuurwetten brengen alles uiteindelijk weer in balans. Daarom leidt mijn antwoord op deze vraag naar vier aspecten die de succesbalans van het bedrijf in evenwicht houden.

1. Waarnemen
2. Erkennen (Waarderen)
3. Ontwikkelen
4. Effectief leiden

Waarnemen (Kijken, luisteren en analyseren)

Onze eerste sociale levensbehoefte (na voeding en onderdak) is “Ergens bij willen horen”. We willen gezien worden. Waarneming is anderzijds ook goed kijken naar ‘wat er is’, zonder er direct iets van te vinden of een oordeel te hebben. De medewerker heeft zijn behoefte om gezien te worden, en goed leiderschap zorgt dat er goed gekeken wordt.
Daarom is het zaak om goed te kijken naar gedrag, kennis, vaardigheden, talenten, drijfveren en passie. Waar haalt de medewerker energie uit, die bij kan dragen aan het succes? Alleen wanneer er voldoende ruimte wordt gegeven aan de professional zal hij optimaal kunnen bijdragen aan dit succes.

Erkennen

De volgende belangrijke schakel is erkenning. Als de professional zich goed gezien en gehoord voelt zal de betrokkenheid vergroten. Betrokkenheid zorgt voor motivatie om de gevraagde bijdrage aan het succes te leveren. Erkenning of waardering van zijn bijdrage is daarom de volgende voorwaarde. Iedereen heeft het nodig te horen dat hij goed bezig is. Dit geeft ruimte om te ontwikkelen.

Ontwikkelen

Een volgende essentiële behoefte is ontwikkeling. Professionals zitten op een niveau waar ontwikkeling vanzelfsprekend is. Niet alleen de ontwikkeling vanuit de markt en de technische ontwikkelingen spelen hier een rol, maar vooral ook de kansen op persoonlijke ontwikkeling.

Wanneer aan deze aspecten is voldaan zal de professional als gevolg daarvan opbloeien. Hij zal alles geven wat hij te bieden heeft en zal zijn rol als professional compleet willen waarmaken.
Professionele medewerkers zullen zich dan afvragen wat hun bijdrage kan zijn aan de resultaten van het bedrijf.

Effectief leiden

Effectief leiderschap zorgt er voor dat de focus scherp blijft, dat de juiste prioriteiten worden gesteld, dat de juiste (beleids-) keuzes worden gemaakt en dat er toezicht op de naleving van richtlijnen is. Directie en management zullen moeten accepteren wat de consequenties zijn van hun beleidskeuzes. Zij moeten duidelijkheid geven in de vorm van kaders en richtlijnen en moeten toezien op de naleving van de overeengekomen afspraken. Als dit allemaal gegeven wordt kunnen de professionals vanuit hun eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid opereren.

Leidinggevende moeten het lef tonen om duidelijkheid te geven en te refereren aan de duidelijke kaders en richtlijnen. Bovendien moet vanuit de leiding van het bedrijf glashelder en ruim voldoende gecommuniceerd worden over de afstemming van de ambities, de doelstellingen en de resultaten van de betrokkenen in het bedrijf. Als hier namelijk onvoldoende aandacht naar uit gaat, gaat dit direct ten koste van de zelfstandigheid, de samenwerking en de motivatie van de medewerkers. Dit remt dan het gewenste resultaat. Effectief leiderschap draagt dus zowel top-down als bottom-up een essentiële bijdrage aan het behalen van het gewenste resultaat.

Coaching als ondersteuning

Xzelf ondersteunt haar opdrachtgevers bewust effectiever te functioneren zodat het gewenste resultaat behaald kan worden. Daarom is het noodzakelijk dat opdrachtgevers zo snel mogelijk inzicht krijgen in de knelpunten. Daarna kunnen we samen prioriteiten stellen en maatwerk ondersteuning bieden in het versterken van effectief leiderschap.

Ton Heerding
Ik ben leiderschapcoach en help mensen in bedrijven bewust effectiever functioneren.
Op basis van mijn ruime eigen ervaring, mijn visie op leiderschap, mijn praktische vier-stappenplan en mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling help ik bedrijven bij het oplossen van knelpunten die gewenst resultaat belemmeren. Sinds 2003 heb ik mijn eigen coachingpraktijk.
Mijn kracht zit in complexe zaken begrijpbaar maken.

Waarom samen werken?
Ik ben er stellig van overtuigd dat ieder mentaal gezond persoon zich vrijer kan voelen, effectiever kan functioneren en meer plezier en voldoening uit werk en relaties kan halen, wanneer men zich bewust wordt wat er emotioneel blokkeert, en wat men vaak onbewust creëert vanuit eigen gedachten en gedrag. Daarom ondersteun ik mensen met al mijn enthousiasme om zelfbewuster te worden.

Mijn coachingstijl is praktisch, doelgericht en vaak confronterend. Ik richt me op effectief gedrag en gewenst effect. Ik gebruik bewezen theorieën en strategieën en ga uit van ’Verbindend- leiderschap’ en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ondersteun waar mogelijk de individuele medewerker en geef ook prioriteit aan de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen.

Leiderschap is ten slotte niet alleen voor leidinggevenden. Leiderschap is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.

Over de schrijver

Zowel privé als in mijn werk ben ik: No-nonsens, direct, praktisch, ‘to the point’, soms provocatief, actiegericht, ik durf te confronteren, neem verantwoordelijkheid en kom mijn afspraken na. Ik richt me op het hier en nu, bedenk ludieke creatieve tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Mijn humor maakt de zaken waar nodig wat lichter.

Reactie plaatsen